Máte otázky? Pozrite na našu pomoc, alebo zavolajte na tel:+421 31/321 2000, +421 31/321 2011, +421 905 526 158 (9.00 - 16.00)

Všeobecné obchodné podmienky

**I. Základné ustanovenia**

Spoločnosť Ing. Lenka Kolláriková so sídlom D. Štúra 760/9, 926 01 Sereď, 
IČO : 344 54 837, IČ DPH :SK1020271010, zapísaná v OU Galanta, číslo živnost. registra 202-14177, sa zaoberá vedením účtovníctva, prenájmom nehnuteľností a dodávkou hardvéru pre ekasy. 

Predmetom všeobecných obchodných podmienok je úprava obchodných vzťahov medzi spoločnosťou  Ing. Lenka Kolláriková, ako dodávateľom a jeho obchodným partnerom ako kupujúcim. Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú práva a povinnosti vznikajúce pri kúpe tovarov a služieb, ktorých je spoločnosť  Ing. Lenka Kolláriková výrobcom, poskytovateľom a distribútorom.

**II. Vymedzenie pojmov**

2.1. Dodávateľ je spoločnosť  Ing. Lenka Kolláriková, ako výrobca softvéru, distribútor hardvéru a dodávateľ služieb.
2.2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo služby dodávateľa.
2.3. Tovar je softvér a hardvér nevyhnutný na správne fungovanie ekasy. 
2.4. Služba je výkon, súvisiaci s dodávkou, inicializáciou alebo aktualizáciou ekasy.


**III. Registrácia Odberateľa**

Nákup tovaru alebo služieb v spoločnosti  Ing. Lenka Kolláriková realizujú odberatelia, fyzické alebo právnické osoby, na základe registrácie. Registrácia nového odberateľa je možná nasledujúcimi spôsobmi :
Elektronicky, prostredníctvom objednávkového formulára na adrese systems.llarik.sk
E-mailom, zaslaným na adresu ekasa@llarik.sk
Osobne v prevádzke firmy Ing. Lenka Kolláriková

**IV. Objednávanie tovaru alebo služieb**

Odberateľ si môže u dodávateľa objednať tovar alebo službu osobne, telefonicky, emailom, alebo elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke systems.llarik.sk. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov odberateľa, adresu sídla, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené ), presný popis a počet kusov objednávaného tovaru, definíciu objednávanej služby a spôsob odberu. 
Ceny dodávaného tovaru alebo poskytovanej služby sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Ceny dodávaného tovaru alebo poskytovanej služby sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa – systems.llarik.sk.

**V. Dodanie tovaru**

Po obdržaní objednávky sa objednaný tovar zarezervuje pre konkrétneho odberateľa a odberateľovi sa vystaví PROFORMA FAKTÚRA s 5-dňovou splatnosťou. PROFORMA FAKTÚRA sa obratom odošle odberateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Pokiaľ PROFORMA FAKTÚRA nebude v dátume splatnosti uhradená, považuje sa objednávka za bezpredmetnú a zarezervovaný tovar bude uvoľnený na ďalší predaj.
Po obdržaní úhrady PROFORMA FAKTÚRY sa objednaný a uhradený tovar pripraví na expedíciu spôsobom uvedeným v objednávke. 
Pri expedícii prostredníctvom verejného dopravcu sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním prepravnej spoločnosti. 
Pri dodaní formou osobného odberu sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním kontaktnej osobe uvedenej v objednávke, alebo inej poverenej osobe.
Spolu s dodávkou tovaru sa expeduje aj FAKTÚRA a DODACÍ LIST.
Pokiaľ je súčasťou objednávky aj služba inicializácie ekasy, je potrebné, aby odberateľ po obdržaní dodávky tovaru kontaktoval technické oddelenie dodávateľa pre spustenie služby.

**VI. Práva a povinnosti dodávateľa**

Dodávateľ je povinný dodať na základe uhradenej PROFORMA FAKTÚRY objednaný tovar odberateľovi  v dohodnutom množstve a kvalite.

**VII. Práva a povinnosti odberateľa**

Odberateľ je povinný prevziať zakúpený tovar a potvrdiť v dodacom liste jeho prevzatie. 


**VIII. Záručné a reklamačné podmienky**

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené pri každom tovare osobitne na webovej stránke dodávateľa – systems.llarik.sk.
Reklamáciu na prípadné vady si odberateľ uplatňuje písomne emailom na adrese : reklamacie@llarik.sk  alebo telefonicky na tel. čísle (+421) 31/321 2011.

**IX. Záverečné ustanovenia**

Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu odberateľa.

Pretože  Ing. Lenka Kolláriková predáva tovar len odberateľom, ktorí sú podnikateľskými subjektami, neposkytujeme služby a záruky ako napr.
záruka vrátenia peňazí
záruka možnosti vrátenia tovaru,
ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.